zuma logo
Dnes je 21.05.2024
Meniny má Zina
Služby
Firmy
Weby
Inzercia
Pravidlá portalu
Pravidlá a podmienky prevádzkovania webového portálu Maxinfo.sk
1. Úvod

Služby poskytované portálom Maxinfo.sk sú určené na komerčné aj súkromné účely. Informácie poskytované prostredníctvom portálu Maxinfo.sk sú chránené podľa zákona č.618/2003 Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom /autorský zákon/ v znení neskorších predpisov. Poskytovanie a využívanie služieb prostredníctvom Maxinfo.sk sa riadi pravidlami a podmienkami webového portálu Maxinfo.sk.
2. Registrácia

Na portáli Maxinfo.sk sa môže registrovať dobrovoľne každý používateľ, ktorý spĺňa podmienky registrácie a súhlasí s danými pravidlami a podmienkami portálu. Registráciou na portáli získa užívateľ viac možností využívať služby portálu než neregistrovaný návštevník webu. Niektoré služby na portáli Maxinfo.sk sú vyslovene podmienené nutnosťou registrácie.

Registrovať sa v databáze firiem môže každý podnikateľ , ktorý podniká v Slovenskej republike v súlade s platnými právnymi predpismi a jeho podnikateľská činnosť spadá do niektorej z kategórií danej databázy firiem. Poskytnutím údajov pri registrácii v katalógu firiem podnikateľ /fyzická aj právnická osoba/ súhlasí so zverejnením daných údajov na portáli ,s ich spracovaním prevádzkovateľom portálu, s ich využitím k marketingovým účelom prevádzkovateľa. Podnikateľ preberá plnú zodpovednosť za správnosť daných údajov.

Ak sa na portáli registruje fyzická osoba, ktorá je podnikateľ a používa svoje osobné údaje / ev. svoje osobné údaje udáva kontaktná osoba podnikateľa /, poskytuje fyzická osoba registráciou zároveň súhlas so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom podľa zákona č. 428/ 2002 Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a so zasielaním informačných a reklamných mailov zo strany prevádzkovateľa portálu.

Fyzická osoba - podnikateľ poskytuje registráciou zároveň aj súhlas so zverejnením daných údajov na portáli /sprístupnením tretím osobám – používateľom/

Ak zadáva osobné údaje podnikateľa alebo druhej osoby iná kontaktná osoba, musí mať pred ich zadaním súhlas tejto osoby s ich poskytnutím a zverejnením.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu používateľa, len v odôvodnených prípadoch, a to na základe žiadosti orgánov štátnej správy a na základe právneho predpisu.

Informácie, ktoré užívateľ poskytne pri registrácii musia byť v súlade so skutočnosťou, pravdivé a aktuálne, prevádzkovateľ neručí za správnosť informácií poskytnutých užívateľom. Používateľ je povinný v prípade zistenia chybných údajov či pri zmene údajov poskytnutých v profile okamžite opraviť tieto údaje či kontaktovať prevádzkovateľa. Používateľ poskytnutím údajov pri registrácii zároveň súhlasí s danými pravidlami a podmienkami portálu, so spracovaním daných údajov prevádzkovateľom.

Používateľ môže kedykoľvek bez udania dôvodu požiadať prevádzkovateľa o zrušenie registrácie a vymazanie jeho údajov bez poplatku, čomu prevádzkovateľ do 30 dní od doručenia žiadosti bez výhrad vyhovie a v prípade osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzuje naložiť s nimi podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže zrušiť registráciu alebo obmedziť prístup používateľovi, ktorý poruší pravidlá a podmienky portálu Maxinfo.sk alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

Portál Maxinfo.sk nezodpovedá za žiadnu vzniknutú škodu používateľovi v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.
3. Práva a povinnosti používateľa a prevádzkovateľa

Používateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

Používateľom služieb portálu Maxinfo.sk je zakázaná (zakázané):

- propagácia násilia a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
- propagácia vojny alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním
- otvorená alebo skrytá forma propagácie alkoholu, alkoholizmu, fajčenia, užívania omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
- používať vulgarizmy, slovné spojenia, iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou
- ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav, odosielať príspevky s erotickým obsahom a propagovať detskú pornografiu
- propagácia politických strán alebo jej predstaviteľov
- poskytovanie reklamy,
- propagácia liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike.
- akákoľvek propagácia zbraní a streliva, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať
- propagácia a uskutočňovanie akejkoľvek ďalšej formy konania, ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
- uvádzanie nepravdivých, neoverených, zavádzajúcich správ o treťom subjekte

Používateľovi sa zakazuje spôsobiť škodu iným používateľom či ich neprimeraným spôsobom obťažovať.

Používateľovi sa zakazuje svojou činnosťou či zverejnenými príspevkami poškodiť dobré meno prevádzkovateľa.

Používateľ je zodpovedný za všetky svoje poskytnuté údaje a príspevky, ktoré musia byť v súlade so skutočnosťou, nesmú byť v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky ani s pravidlami a podmienkami portálu Maxinfo.sk . Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah príspevkov používateľa ani za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.

Prevádzkovateľ má právo zmeniť poskytované bezplatné i platené služby na portáli a zaväzuje sa v dostatočnom časovom predstihu / 30 dní / na pripravované zmeny upozorniť používateľa.

Používateľovi neprináleží za jeho príspevky, ktoré poskytol k zverejneniu na portáli Maxinfo.sk, žiadna finančná či iná náhrada.

Tieto pravidlá portálu sú verejne dostupné a každý používateľ by sa mal s nimi oboznámiť, a pri registrácii potvrdiť svoj súhlas s podmienkami portálu. Prevádzkovateľ môže zmeniť pravidlá portálu, je povinný dané zmeny zverejniť na rovnakom mieste na portáli, pričom nie je povinný informovať každého používateľa individuálne o prebehnutých zmenách pravidiel.

TOPlist